Při těchto energiích je produkováno velké množství nových protonů a neutronů (společně nazývaných nukleony) a i jejich antičástic - antiprotonů a antineutronů (zvaných antinukleony). Vznik atomového jádra či antijádra je mnohem vzácnější. Podmínkou je, že se několik nukleonů nebo antinukleonů nachází vzájemně velmi blízko a pohybují se s velmi blízkými rychlostmi stejným směrem. Jinak je jaderné síly nemohou navzájem svázat. Taková situace v horké, husté a rychle se rozpínající hmotě nastává s velmi malou pravděpodobností. Produkce každého dalšího jádra obsahujícího oproti předešlému jeden nukleon navíc je tisíckrát méně pravděpodobná.

Nejtěžším doposud pozorovaným jádrem antihmoty je antihelium-4, známé též jako anti a-částice, skládající se dvou antiprotonů a dvou antineutronů. K jeho objevu došlo v roce 2011, sto let poté co Rutherford objevil a-částici. Anti a-částice byla poprvé pozorována experimentem STAR[1] ve srážkách jader zlata na urychlovači RHIC (Nature 473:353, 2011, Erratum-ibid.475:412, 2011). Týž vědecký tým již o rok dříve ohlásil objev jiného exotického objektu tvořeného antihmotou - antihyperjádra tritia skládající se z antiprotonu, antineutronu a antilambda hyperonu (Science 328 (2010) 58).

Dalším logickým krokem výzkumu antihmoty je studium odlišností jader a antijader. Základní, doposud nevyvrácený zákon fyziky mikrosvěta, tzv. CPT symetrie, praví, že žádný rozdíl mezi chováním hmoty a antihmoty neexistuje. "Zrcadlový obraz" našeho vesmíru v němž je hmota nahrazena antihmotou (C), poloha všech objektů je zrcadlovým odrazem objektů našeho vesmíru (P) a tyto objekty se zde pohybují přesně opačným směrem než v našem vesmíru tj. jakoby pozpátku v čase (T), musí být CPT symetrickou kopií našeho vesmíru a tudíž v něm musí platit i stejné fyzikální zákony. V posledním čísle časopisu Nature Physics (doi:10.1038/nphys3432) zveřejnil experiment ALICE[2] výsledky testování CPT symetrie pomocí lehkých jader. Experiment ALICE studuje srážky těžkých jader na urychlovači LHC v CERN  při o řád vyšších energiích nežli experiment STAR na urychlovači RHIC. Přesné měření rozdílu hmotností jader a anitijader dělené velikostí jejich elektrického náboje potvrdilo platnost CPT symetrie s doposud bezprecendentní přesností. Měření provedena pomocí deuteronů a antideuteronů a jader helia 3, skládajících se ze dvou protonů a jednoho neutronu, a jader antihelia-3 jsou oproti doposud existujícím měření  zhruba deset až sto krát přesnější.  Stojí za zmínku, že tento výsledek byl zveřejněn přesně padesát let po objevu antideuteronu na urychlovačích PS v  CERN a AGS v BNL.  

[1] Experimentu STAR (www.star.bnl.gov) na urychovači RHIC v Brookhavenské Národní Laboratoři v USA se účastní vědci a studenti z ÚJF AV ČR v.v.i. a z FJFI ČVUT.

[2] Experimentu ALICE (aliceinfo.cern.ch) na urychlovači LHC v CERN se účastní vědci as studenti z FzÚ a ÚJF AVČR a z FJFI ČVUT.

Zdroj textu a obr.: Tisková zpráva AV ČR