"Centrum rozšiřuje badatelskou kapacitu ústavu i jeho partnerů. Nové poznatky využijí vědečtí pracovníci v základním i aplikovaném výzkumu, mimo jiné i ve výzkumném programu Přírodní hrozby v rámci Strategie 21 Akademie věd ČR. Po jeho otevření se například počítá se zapojením do studia polétavého prachu," uvedl ředitel ÚSMH RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Centrum texturní analýzy bylo vybudováno zejména díky dotaci z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, podpoře Hlavního města Prahy a vedení Akademie věd ČR. Obnovou a přestavbou nevyhovujících prostor vznikly laboratoře a vědecko-výzkumné zázemí vybavené moderní přístrojovou technikou. „Nové přístroje nám umožní přesnější popis a hlubší poznání textury hornin s ohledem na její původ a vznik, či její vlastnosti
a chování během přírodních, antropogenních a technických procesů," vysvětlila vedoucí Centra Mgr. Martina Havelcová, PhD.

Připomněla, že se vědečtí pracovníci ÚSMH zabývají například testováním sorbentů, tedy speciálních uhlíkatých materiálů určených pro zachycování oxidu uhličitého. „Oxid uhličitý je jako významná složka kouřových plynů, které unikají z tepelných elektráren, v současné době nejsledovanějším skleníkovým plynem v ovzduší. Nové přístroje nám umožní sledovat, jak jsou ze směsi plynů jednotlivé složky na sorbentech zachytávány nebo jak rychle se kapacita sorbentu vyčerpá," uvedla M. Havelcová.

Další částí výzkumu je studium uhlíkatých částic a sloučenin u prachů a popílků uvolňovaných z energetických celků, domácích topenišť a dopravy. „Jejich složení
a vlastnosti mají dopad na čistotu ovzduší a na stav povrchů historických a kulturních památek," vysvětlila.

Vědečtí pracovníci se zabývají i detailním výzkumem přeměny materiálu při samovolném hoření skládek a hald zbylých po těžbě uhlí. „Zjištěné poznatky o intenzitě destrukce uloženého materiálu, o vlastnostech nově vzniklých látek nebo o migraci sloučenin
a prvků svědčí o rozsahu znečištění v okolí těchto útvarů," dodala M. Havelcová.

Páteří centra jsou vzájemně se doplňující metody - optická mikroskopie a sorpční metody, pro něž je zapotřebí připravit a charakterizovat vzorky. Základ tvoří tři laboratoře: Laboratoř úpravy a základních charakteristik vzorků, Laboratoř optické mikroskopie a Laboratoř sorpční analýzy. Novými přístroji centra jsou sorpční gravimetrický analyzátor, volumetrický sorpční analyzátor a modernizovaný optický mikroskop. Vybavení doplňují kulový mlýn, analytické váhy, destilační přístroj na vodu a elektrická muflová pec.

Příprava projektu Centra texturní analýzy začala v roce 2013. Výstavba, rekonstrukce
a vybavení stálo přes 14 milionů korun.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených materiálů a speciálních kompozitních materiálů. Zkoumá přírodní i indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře a širokou škálu anorganických a organických materiálů jak na místě, tak vytvořených v laboratorních podmínkách. Uplatňuje pokročilé monitorovací i laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.