„Chceme rozšířit informovanost zejména o těchto onemocněních, dále nabídnout péči celému spektru pacientů s urologickými obtížemi a seznámit je s naším pracovištěm," uvedl přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

V úterý 27., středu 28. a čtvrtek 29. září, vždy od 12.00 do 15.00, mají pacienti možnost navštívit osobní zdravotní poradnu, nechat si preventivně provést bezplatné ultrazvukové vyšetření močových cest (ledvin a močového měchýře), vyšetření moči a konzultace v oblasti urologie obecně. „Předpokládáme, že tato forma rozhovoru a vyšetření bude vnímána pacienty pozitivně. Další možností bude e-mailová poradna, která je v provozu trvale," uvedl prof. Hanuš. 

Děkan 1. lékařské fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., připomněl, že se 1. lékařská fakulta UK v posledních letech připojuje k mnoha osvětovým akcím cíleným na prevenci, jichž se účastní i studenti. „Urology Week patří již k těm tradičním akcím, které mohou mít konkrétní pozitivní dopad na zdraví účastníků," dodal.

Veškeré pravidelně aktualizované informace v rámci Urologického týdne a aktivit Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze naleznete na www.uroklinika.cz, o Evropské urologické společnosti pak na www.uroweb.org/ a o Evropském urologickém týdnu na www.urologyweek.org


Kuřáci mají čtyřnásobné riziko vzniku nádoru močového měchýře - polovina všech nádorů vznikne následkem kouření cigaret

Nádory močového měchýře jsou pátým nejčastějším zhoubným nádorem v mužské populaci a třináctým nejčastějším u žen. Pro rok 2016 se předpokládá nové zjištění onemocnění u více než 2100 českých pacientů, celkově má toto onemocnění více než 20 000 lidí. Až v 90 % případů jde o zhoubný nádor ze sliznice močového měchýře (tzv. uroteliální karcinom). S věkem pacientů výskyt nádorů měchýře vzrůstá.

„Jedním z nejdůležitějších preventivních opatření je nekouřit, protože kuřáci mají čtyřnásobné riziko vzniku nádoru močového měchýře ve srovnání s těmi, kteří nikdy nekouřili. Dalším důležitým opatřením je přijít včas na vyšetření, tedy ihned poté, co se objeví v moči krev. Časový faktor hraje velkou roli," uvádí doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, zástupce přednosty Urologické kliniky 1. LF UK a VFN pro vědu a vedoucí poradny pro nádorová onemocnění močového měchýře.


Rizikové faktory pro vznik nádorů močového měchýře 

 • Kouření cigaret. Kuřáci mají čtyřnásobné riziko vzniku nádoru močového měchýře ve srovnání stěmi, kteří nikdy nekouřili. Riziko je úměrné počtu vykouřených cigaret, počtu let, kdy jedinec kouřil, a míře inhalace kouře. U těch, kteří přestanou kouřit, riziko vzniku nádoru měchýře klesá a je významně nižší než u těch, kteří kouřit nepřestanou. Pokles rizika je ale pozvolný a pomalejší než u kardiovaskulárních chorob či nádorů plic. Na úroveň rizika v běžné populaci se dostane až po 20 letech. Odhaduje se, že kolem poloviny všech nádorů močového měchýře vznikne jako následek kouření cigaret. Pro kuřáky platí nejen to, že se u nich nádory močového měchýře vyskytují častěji než u nekuřáků, stejně důležité je ale i to, že pokud pacient snádorem měchýře po zjištění tohoto onemocnění nepřestane kouřit, má ve srovnání stěmi, kteří kouřit přestanou, horší prognózu, více návratů nádoru a výskyt agresivnějších forem nádoru.
 • Karcinogeny jsou látky způsobující vznik nádorů. Mezi karcinogeny mající vztah knádorům močového měchýře patří např. anilinová barviva, dále chemické sloučeniny, které jsou obsaženy třeba v kouři a sazích (chlorované alifatické uhlovodíky, akrolein aj). Některé z těchto látek se používají při výrobě chemických barviv, vgumárenském a textilním průmyslu. Karcinogenní aromatické aminy zase mohou vznikat vlidském těle zdusitanů a dusičnanů přijímaných vpotravě činností střevních bakterií. Zhruba 20 % všech nádorů močového měchýře vznikne vsouvislosti svystavením se působení karcinogenů vzaměstnání. Typická je dlouhá doba latence (neprojevení se) mezi expozicí a vznikem nádoru, která se pohybuje mezi 30-50 lety, při větší dávce může být však tento interval kratší. Za zaměstnání spojená svyšším rizikem vzniku nádorů močového měchýře jsou považována: automechanik, lakýrník, řidič, dělník vkožedělném průmyslu, slévač, svářeč, dále pak profese, ve kterých se používají organické sloučeniny, jako je uklízečka, tkadlena, zubní laborant, lékař, holič, kosmetička, instalatér.
 • Pití kávy, čaje - samotné pití kávy (bez současného kouření cigaret) nevede ke zvýšení rizika vzniku nádoru měchýře.
 • Dlouhodobé užívání léků proti bolesti, jejichž složkou býval fenacetin, zvyšuje riziko vzniku nádorů ledvinné pánvičky a močového měchýře.
 • Chronický zánět močového měchýře při dlouhodobě zavedené měchýřové cévce či u nemocných s kameny vmočovém měchýři může být též příčinou vzniku jednoho zevzácnějších typů nádoru močového měchýře (dlaždicobuněčného karcinomu) - např. cca u 2-10 % paraplegiků. Tentýž typ nádoru může vzniknout také při infekci parazitem Schistosoma haematobium (onemocnění tzv. bilharzióza), který část svého vývoje prodělává ve stěně močového měchýře. VEgyptě, kde se tento parazit vyskytuje, patří dlaždicobuněčný karcinom močového měchýře mezi nejčastější nádorová onemocnění.
 • Infekce lidským papilomavirem (HPV), který způsobuje mj. vznik nádoru děložního čípku, může být příčinou vzniku nádoru měchýře u lidí se závažnou poruchou imunity. U zdravých je jeho význam minimální.


Včasná diagnostika je předpokladem úspěšné léčby mužské inkontinence -pouze třetina pacientů vyhledá pomoc do jednoho měsíce

Problematika inkontinence je jedním z nejaktuálnějších témat současné urologie. Veřejnost se navíc mylně domnívá, že se jedná o ryze ženský problém, inkontinence však postihuje i muže, potýká se s ní více než třetina starších mužů. „Diagnostika je založena na neinvazivních metodách, které zatěžují pacienta zcela minimálně. Přesto pouze necelá třetina pacientů vyhledá pomoc do jednoho měsíce od počátku trvání úniku moči," uvedl primář kliniky MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.

Inkontinenci je definována jako stížnost na jakýkoliv nechtěný únik moči. Ačkoliv se nejvíce vyskytuje u mužů nad 65 let, může toto onemocnění postihnout muže prakticky ve všech věkových kategoriích. „Naše pracoviště nabízí celou škálu léčebných metod - moderní tabletovou léčbou počínaje a účinnými operačními metodami konče," doplnil primář Zámečník.

 • Inkontinence moči je stížnost na jakýkoliv nechtěný únik moči.
 • Inkontinence moči patří k nejčastějším a nejzávažnějším zdravotním problémům. Mezinárodní studie ukazují, že během svého života se s touto nemocí setká až 16 % populace Evropy a Severní Ameriky.
 • Nejčastěji se vyskytuje u mužů nad 65 let, ale může postihnout muže prakticky ve všech věkových kategoriích. VČeské republice je to na 150 000 mužů.
 • Urgentní inkontinence je únik moči při náhlém a neodolatelném pocitu nucení na močení. Člověk trpící tímto typem často nestihne doběhnout na toaletu. Urgentní inkontinence mívá několik příčin. Jedním z důvodů vzniku nemoci může být onemocnění nervové soustavy, např. roztroušená skleróza nebo stav po cévní mozkové příhodě. Dále může nemoc postihnout jedince s cukrovkou, onemocněním prostaty nebo muže po prodělané močové infekci atd.
 • Stresová inkontinence je únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku například při kašli, kýchnutí nebo při ohnutí. Tento typ vzniká především jako nežádoucí následek po operačních výkonech onemocnění prostaty. Přibližně 1 % mužů, kteří podstoupili operaci prostaty kvůli nezhoubnému onemocnění, trpí stresovou inkontinencí. Bezprostředně po operaci zhoubných nádorů však pozorujeme výskyt inkontinence u asi 20 % mužů. Obvykle se jejich stav postupně zlepšuje, nicméně ještě rok po operaci je u cca 8-12 % mužů inkontinence natolik závažná, že jsou nuceni vyhledat odbornou pomoc a ev. operační řešení.
 • U jedinců s urgentní inkontinencí urologové běžně přistupují k farmakoterapii neboli léčbě léky, které snižují přenos vjemů z močového měchýře do mozku. Pomocí léčby se zvětšuje kapacita močového měchýře a zároveň snižuje závažnost nucení na močení.
 • Mužům trpícím stresovou inkontinencí urologové doporučují cílené cvičení pánevního dna. Pomocí speciálních cviků se naučí, jak stáhnutím pánevního dna zabránit úniku moči při zvýšení nitrobřišního tlaku. Závažné stavy stresové inkontinence pak urologové řeší chirurgickými zákroky. V současné době jsou i pro muže dostupné hygienické pomůcky, které používají hlavně ti, u nichž už není možné inkontinenci řešit jiným způsobem.
 • Moderní chirurgická léčba zahrnuje mini-invazivní operace se zavedením „pásek" pod močovou trubici (obdoba operací u žen). Efekt operace spočívá ve významném zlepšení úniků moči, pacient se rychle navrací do běžného života včetně pracovních aktivit a koníčků.
 • Urologická klinika 1. LF UK a VFN vPraze je jedním ze dvou oficiálních center vČR, kde je zdravotní pojišťovnou zajišťována implantace umělého svěrače močové trubice.

Kontakty: 

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (tomas.hanus@lf1.cuni.cz)

Prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči (libor.zamecnik@vfn.cz)

Doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, zástupce přednosty kliniky pro vědu (viktor.soukup@vfn.cz)

Zdroj: Tisková zpráva 1. LF UK