Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy Vypnout filtr
Slova do hlíny vepsaná
Slova do hlíny vepsaná

V publikaci Slova do hlíny vepsaná : mýty a legendy Babylónu autor shromáždil téměř všechny doposud známé akkadské (babylónsko-asyrské) a dvojjazyčné (sumersko-akkadské) mýty a legendy vyprávějící o stvoření světa a člověka, životě a skutcích bohů a činech pradávných panovníků a legendárních hrdinů, které byly tradovány v mezopotamské Babylónii a Asýrii a přilehlých regionech starověkého Předního východu v období 2. a 1. tisíciletí př. Kr. Nově pořízené překlady jsou doprovázeny úvody, které se snaží přiblížit kulturně historické okolnosti vzniku a působení oněch narativních skladeb a případně i jejich dalšího přežívání v pozdější antické, biblické a orientální tradici. Texty jsou doplněny poznámkami věcné i bibliografické povahy, které čtenáři osvětlí některé jednotlivosti a odkážou ho i na další literaturu, jejíž seznam je připojen na konci svazku. Pro snazší orientaci ve světě babylónských mýtů zde nalezne i výkladový slovník vlastních jmen, s nimiž se bude v jednotlivých příbězích hojně a opakovaně setkávat.

31.1.2011
Věda v Čechách po 20 letech
Věda v Čechách po 20 letech (Ve spirále, nebo na kruháči?)

Publikace Věda v Čechách po 20 letech (Ve spirále, nebo na kruháči?) je souborem rozhovorů bývalého děkana PřF UK Pavla Kováře s významnými osobnostmi vědy Vladimírem Kořínkem, Rudolfem Zahradníkem, Petrem Čepkem, Helenou Illnerovou, Karlem Štulíkem a Václavem Pačesem. Všichni jsou přírodovědci, i když každý z jiného oboru, tři z nich byli děkany Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (V. Kořínek, P. Čepek, K. Štulík), tři zase předsedy Akademie věd ČR (R. Zahradník, H. Illnerová, V. Pačes). Kniha poskytuje svědectví těchto osobností o vlastní práci, o životních zkušenostech a postojích, o vztahu ke společenské a politické realitě.

24.1.2011
Divadlo v totalitním systému
Divadlo v totalitním systému

Kniha teatrologa Vladimíra Justa Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945–1989) nejen v datech a souvislostech je svým encyklopedických charakterem vynikajícím nástrojem pro kontextové zkoumání nejen role divadla v totalitním státě, ale i českých kulturních dějin druhé poloviny dvacátého století. Představuje nejen vývoj českého divadla mezi lety 1945–1989 ve čtyřech kapitolách zabývajících se vztahem divadla a revoluce, divadla a stalinismu, divadla a uvolnění ve „velkých šedesátých“ a divadla a „normalizace“, ale je ojedinělá i důsledně kontextovým výkladem: v  obsáhlé Chronologii událostí, jejímž spoluautorem je divadelní bibliograf František Knopp, postihuje v širokém záběru souvztažnost divadla a politických i kulturních událostí nejen domácích, ale i světových.

14.1.2011
Květena ČR 8
Květena České republiky 8

Mezi základními díly české botanické literatury představuje devítisvazková Květena České republiky dosud nejrozsáhlejší encyklopedicky pojaté dílo hodnotící flóru tohoto území. Je to komplexní kriticky taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých druhů. Osmý svazek Květeny zahrnuje pro území České republiky první monografické zpracování rodu Taraxacum (se 179 druhy) a dále je zahrnuto 27 čeledí jednoděložných se 75 rody a 199 číslovanými druhy. Text je doplněn 104 celostránkovými tabulemi.

7.1.2011
Ilias
Ilias

Homérova Ilias líčí dramatickou epizodu ze závěru trojské války. Poté co uražený Achilleus odmítá účastnit se dalších bojů, zdá se, že Řekové, kteří již desátý rok obléhají hradby mocné Troje, utrpí porážku. Když ale padne Achilleův přítel Patroklos, nejslavnější hrdina antické mytologie se vrací do boje a v souboji na život a na smrt zabije Hektora, nejmocnějšího trojského bojovníka. O pádu Tróje je rozhodnuto.

31.12.2010
Otazníky kolem genového inženýrství
Otazníky kolem genového inženýrství

Genové inženýrství přináší řadu otázek, vyvolává řadu obav i nadějí, dělí veřejnost na tábory příznivců a odpůrců a rozhodně málokoho nechává zcela lhostejným. Máme ale dostatek informací, víme o čem to vlastně diskutujeme? Příznivci ani odpůrci tohoto relativně mladého odvětví výzkumu se neobejdou bez pochopení podstaty změn, k nimž při genových manipulacích dochází, bez pochopení možností a jejich hranic, následku a možných rizik.

 

24.12.2010
Zánik Západu
Zánik Západu

Že Západ má v sobě, ve svém civilizačním úspěchu, již připraven svůj zánik - tato hrozivá, ale současně i temně přitažlivá myšlenka se vracela znovu a znovu, ve chvílích krizí různého druhu, celozápadních i lokálních i jen personálních, autorských. Vracela se v dílech vědeckých, myslitelských i literárních - a ovšem zvláště v dílech, v nichž se prvek odborný a umělecký různě prolínají a vzájemně potencují. Jedním z vůbec nejvlivnějších děl s tímto tématem se ve dvacátém století stala kniha Oswalda Spenglera Zánik Západu, která svým názvem vrací do hry onu prapůvodní významovost pojmu Západ, sugerující zánik, soumrak, tmu a smrt.

 

17.12.2010
Vegetace ČR 1
Vegetace České republiky 1

Monografie Vegetace České republiky. 1 Travinná a keříčková vegetace shrnuje výsledky více než osmi desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. První díl z plánovaných čtyř obsahuje vegetaci alpínských a subalpínských trávníků, slanisk, luk a pastvin, smilkových trávníků, vřesovišť, trávníků na písčinách a suchých stepních stanovištích. Dílo je určeno terénním přírodovědcům, ochráncům přírody, zemědělským a lesnickým odborníkům, učitelům, studentům a všem milovníkům přírody.

10.12.2010
Ledové Čechy
Ledové Čechy

Průvodce Ledové Čechy Radka Mikuláše popisuje a zobrazuje zajímavosti a krásy, které zatím z velké části unikaly pozornosti. Ledové útvary jakožto cíl zimních výletů a estetických zážitků byly dosud omezeny výlučně na ledopády a zamrzlé vodopády. Autor průvodce objevil plejádu zajímavých a krásných tvarů, struktur a textur i na ledech řek, rybníků a údolních nádrží. Součástí některých textů jsou také zcela původní pozorování vzniku ledových jevů, které nejspíše udiví i hydrology, fyziky a chemiky.

3.12.2010
Shakespeare a jeviště svět
Shakespeare a jeviště svět

Kniha Shakespeare a jeviště svět Martina Hilského je pokusem nahlédnout na Shakespearovo dílo jak v jeho úplnosti, tak v kontextech jeho vzniku, tedy anglické renesance. Chce být především pozváním do fascinujícího světa Shakespearovy imaginace. Chronologicky řazené studie a eseje nabízejí pohled na vývoj Shakespearovy komedie, tragédie, historické hry, romance i na všechna jeho básnická díla včetně Sonetů. Shakespeare a jeviště svět může – mimo jiné – sloužit jako svébytný a rozsáhlý komentář k plánovanému kompletnímu vydání díla Williama Shakespeara v češtině.

26.11.2010
strana 6/14celkem 132 položek