Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
obor: Zeměpis Vypnout filtr
Tučnák uzdičkový
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BIOLOGIE I tučňáci, kteří nemilují ledové prostředí, trpí změnou klimatu

Kolísání velikosti populace antarktických tučňáků nesouvisí podle nové studie publikované 11. dubna 2011 v internetové verzi časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences ani tak se změnami životního prostředí, jako s dostupností jejich hlavního zdroje potravy. Výzkum realizovaný za podpory Lenfest Ocean Program ukazuje, že živočišné druhy považované někdy za „výherce" měnících se klimatických podmínek (například rozsáhlého tání ledovců) se mohou v konečném důsledku stát oběťmi těchto změn.

S.F., 4.5.2011
Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Publikace se zabývá významnou složkou neživé přírody - minerálními vodami. Přináší přehledný popis všech hlavních minerálních pramenů na území České republiky včetně bohaté a aktuální fotodokumentace. Jednotlivé prameny jsou v knize představeny z hlediska přírodovědného, kulturně-historického a léčebného, velký prostor je věnován proslulým lázeňským místům jako jsou například Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně, Luhačovice, Poděbrady aj. Srozumitelnou a odlehčenou formou je v knize popsánao 100 hlavních zřídelních lokalit, kromě toho čtenář objeví také mnoho geograficky blízkých a příbuzných minerálních pramenů menšího významu. Kniha přináší kompletní a aktuální přehled o stavu minerálních pramenů na území ČR, což je velmi přínosné nejenom pro laickou veřejnost, ale také pro odborníky. Může posloužit jako průvodce do přírody, inspirace k výletům a zároveň jako zdroj základních informací k dané lokalitě. Čtenářům, kteří se s tématem minerálních vod setkávají poprvé, jsou určeny úvodní kapitoly, kde jsou objasněny základní pojmy a problémy.

22.4.2011
Ilustrační foto
Kůrovec versus Šumava

Spor o filozofii a použitou metodu boje s lýkožroutem smrkovým z podčeledi kůrovců, který stále intenzivněji napadá lesní porosty Národního parku Šumava, se v únoru značně vyhrotil.

S.F., 15.4.2011
Afghánistán
Nový přírodní oblouk

Christopher Shank a Ayub Alavi z Wildlife Conservation Society na své expedici ve středním Afghánistánu objevili na severním okraji Bamjánské plošiny ve výši okolo 3000 m mohutný přírodní oblouk.

S.F., 8.4.2011
 

Výstava "Atlas krajiny České republiky"

Typ události:
Výstavy
Datum konání:
od 8.2.2011 do 4.4.2011
Místo konání:
Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU, Brno
Pořadatel:
Ústřední knihovna PřF MU
Popis události:

Toto unikátní kartografické dílo bylo sestavováno v rámci projektu pro vědu a výzkum MŽP ČR č. VaV 600/01/03 "Atlas krajiny ČR". Podílely se na něm desítky institucí a kolem stovky autorů. Atlas krajiny ČR je souhrnem komplexního poznání krajiny Čech, Moravy a Slezska, vycházející z přírodních predispozic krajiny, přeměněných kulturním, historickým a ekonomickým vývojem. Dílo je členěno na 9 oddílů, které odráží minulost, přítomnost a budoucnost krajiny ČR. Mimo klasických analytických map zde najdeme mapy vycházející ze syntézy informací, které o současné krajině máme, vyhodnocené na podkladě procesů v krajině. Toto dílo představuje ve světě zcela ojedinělý produkt distribuovaný na papíře (ve svazku i jednotlivě), internetu, DVD či CD. Ve své podstatě jde o mimořádně rozsáhlou databázi, která poslouží k řešení dalších navazujících úkolů zejména v uživatelské sféře.

(S.F., 25.3.2011)
Pluhy, nemoci a ropa
Pluhy, nemoci a ropa

Publikace Pluhy, nemoci a ropa se snaží objasnit znepokojující otázku, proč atmosférické koncentrace metanu během posledních 5000 let rostou, jakkoli z historického vývoje vyplývá, že bychom měli pozorovat spíše pokles. Podobnou „nesrovnalost" autor objevil též u dalšího významného skleníkového plynu, u oxidu uhličitého. Kriticky vzrůstající trendy koncentrací zmiňovaných skleníkových plynů uvádí autor ve spojitost s lidskou činností, jmenovitě se zemědělstvím. V souvislosti s tím na jednom místě píše: „Vědci si až donedávna mysleli, že lidé začali podnebí měnit teprve před 100 či 200 roky a že to byl přímý důsledek změn zapříčiněných vypouštěním plynných zplodin do ovzduší po průmyslové revoluci. Já však nabízím jiný pohled: klima přestala utvářet příroda a začal je utvářet člověk již několik tisíc let nazpátek a stalo se to v důsledku zdánlivě ,nevinných‛ inovací souvisejících se zemědělstvím. Klima jsme utvářeli ještě předtím, než jsme začali stavět města, než jsme se naučili psát a než jsme založili všechna světová náboženství. Obdělávali jsme totiž půdu." Velmi zajímavé jsou rovněž autorovy hypotézy o možném klimatickém dopadu pandemií, jako byla Černá smrt či epidemie v Americe při osidlování kontinentu Evropany po objevení Kolumbem.

1.3.2011
Antarktida, ostrov Jamese Rosse
Vědci z Masarykovy univerzity vyrazí na antraktickou expedici

Výzkumníci a technici z Masarykovy univerzity odjeli 30. prosince do Antarktidy, aby se spolu s dalšími odborníky z České republiky zúčastnili dvouměsíční expedice na ostrově Jamese Rosse.

S.F., 5.1.2011
Vodní nádrž Seč
Výzkum ryb možná promění naše vodní nádrže v ekooázy

Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích vyvíjejí metodologii, která má umožnit monitorování českých vodních nádrží tak, aby v nich mohly být nastoleny a trvale udržovány přirozené ekosystémy.

S.F., 16.12.2010
 

15th Conference on Environment and Mineral Processing and Exhibition

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 8.6.2011 do 10.6.2011, uzávěrka 28.1.2011
Začátek:
08:00
Konec:
23:00
Místo konání:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba, Česká Republika
Pořadatel:
VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Popis události:

Konference

Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické poznatky v oblasti úpravnictví, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a biotechnologií.

 

Hlavní okruhy

Úpravnictví

    Úprava a využití druhotných surovin a chudých rud

    Úprava a obohacování průmyslových a keramických nerostů

    Úprava uhlí, desulfurizace, briketování a koksování

    Drcení, třídění a aglomerace

    Flotace a flokulace

    Hydrometalurgické procesy

    Regenerace ušlechtilých kovů, jako zlato a stříbro

Životní prostředí

    Problémy životního prostředí průmyslové krajiny

    Staré ekologické zátěže

    Sanační technologie

    Rekultivace

    Novinky pro snížení škodlivých emisních procesů

    EIA, EMS, EMAS, IPPC, čistší produkce, environmentální management

    Problematika vzorkování a chemické analýzy odpadů

    Čištění odpadních vod

    Obnovitelné zdroje energie

Recyklace

    Recyklace průmyslových odpadů (hutních, energetických, strojních, chemických, potravinářských, po hornické a úpravnické činnosti atd.)

    Recyklace komunálních, nemocničních, zemědělských a radioaktivních odpadů

    Recyklace stavebních a demoličních odpadů

    Recyklace autovraků

    Zavádění nových technologií na zpracování elektroodpadu

    Alternativní zpracování zbytkového odpadu s cílem umožnit jeho maximální recyklaci a využití

    Podnikatelské aktivity v oblasti zpracování nerostných surovin a recyklace odpadů

    Legislativní otázky recyklace a využití odpadů

Biotechnologie životního prostředí

    Biotechnologie v tvorbě a ochraně životního prostředí

    Biologické metody čištění odpadních vod

    Mechanicko-biologická úprava zbytkového odpadu

    Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

    Aplikace biotechnologií při získávání užitkových složek z nerostných surovin a odpadů

    Biochemické techniky pro extrakci a čištění

    Mikrobiální procesy degradace kontaminovaných látek

    Biokoroze, bioakumulace, bioenergetika, bioplasty, bioremediace

 

Jednací jazyky: Oficiální jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Simultánní překlad je zajištěn.

Sborník: Bude vydán sborník konference, všechny referáty musí být zaslány v anglickém jazyce.

Galerie obrázků:
(doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D., 13.12.2010)
strana 8/190celkem 1894 položek