Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
obor: Společenské vědy Vypnout filtr
Počátky umění
Počátky umění

Před 35 tisíci lety začal prehistorický člověk vytvářet umění a tato kniha si klade otázku, jak dnes k tomuto fenoménu přistupovat. Vychází z archeologické databáze, ale využívá také analogií, evolucionistických teorií a diskutuje celou škálu hypotéz, které byly na toto téma za posledních 150 let vysloveny. Ukazuje se, že dávnému umění porozumíme lépe, když se je pokusíme vsadit do původního kontextu času, prostoru a samotného tvůrce – člověka. Prehistorické umění není uniformní. Během tisíciletí prošlo vnitřním vývojem, přičemž využívalo širokou škálu materiálů a technik. Ze světa zvířat vybíralo jednotlivé druhy, zřejmě podle určitého klíče, zobrazovalo samotného člověka a některé tvary redukovalo do podoby standardizovaných znaků. Badatelé rovněž zkoumají seskupování obrazů do tematických celků – příběhů a posuzují je z hlediska interpretačních modelů, které připadají v úvahu – magie, šamanismu, rituálu a mýtu.

25.7.2011
Sto českých vědců v exilu
Sto českých vědců v exilu

Encyklopedie přináší zasvěcené medailony věnované stovce významných vědců ze všech vědních oborů (matematiky, fyzikálních a technických oborů, chemie a vědy o životě, společenských věd a humanitních oborů), o kterých můžeme plným právem hovořit jako o reprezentantech české a zároveň i světové vědy – jde vesměs o někdejší pracovníky českých ústavů Československé akademie věd (existovala 1952 – 1992), kteří později odešli do exilu a pokračovali ve své odborné práci na významných zahraničních pracovištích; dosáhli tam mimořádných úspěchů a po listopadu 1989 se mnozí z nich vraceli do vlasti napomáhat našim vysokým školám a vědeckým ústavům při překonávání jejich izolace. Na autorství jednotlivých medailonů se podílel široký okruh předních odborníků z různých vědeckých institucí pod vedením pracovníků Kabinetu dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR S. Štrbáňové a A. Kostlána. Kniha je uvedena rozsáhlou úvodní studií A. Kostlána, v níž je shrnuta problematika útěku intelektuálních a vědeckých osobností z komunistického Československa v letech 1948–1989. Čtenáře nepochybně zaujme i obrazové vybavení knihy, které přináší řadu dosud neznámých a nepublikovaných fotografií a dalších zajímavých dokumentů.

11.7.2011
Dějiny čistoty a osobní hygieny
Dějiny čistoty a osobní hygieny

V posledních desetiletích 20. a na počátku 21. století ovládly mysl Evropanů „hygienické ideály" importované z USA. Evropský trh zaplavily nejrůznější přípravky k údržbě bezchybně čisté domácnosti i těla, zbaveného všeho „nečistého" (koncept „BO" - „body odour" - zbavení lidského těla všech přirozených pachů). V době, kdy má mnoho lidí jediný, dostatečný důvod k osobní hygieně, nadřazený všem jiným - předvádět se -, se hygiena a kosmetika stávají atributem globalizace a významným ekonomickým faktorem. Současně se objevují první náznaky odmítnutí tohoto trendu, vymykajícího se lidské přirozenosti a ve svých důsledcích nebezpečně ohrožujícího přírodu. Zatímco legislativa 19. století, diktovaná představami zdravotní policie, se snažila chránit lidské životy a uchovat lidské zdraví, legislativa 21. století se musí snažit zachránit zdraví a život Země. Ostatně hlavním nepřítelem civilizace přestává být špína, stávají se jím mikroorganismy, hygienickými přípravky natolik zocelené, že je proti nim i nadmíru čistotné lidstvo bezmocné.

27.6.2011
Výbor ze starší české literatury
První český vědecký e-book a stoleté kořeny ÚJČ

U příležitosti stého výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého, předchůdce současného Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ), vydává nakladatelství Academia svou první elektronickou knihu Výbor ze starší české literatury.

S.F., 3.6.2011
Kmen Munduruku
Základy geometrie jsou zřejmě univerzální, znají je i amazonští Indiáni

Mladíci kmene Mundurukú dokážou už ve věku sedmi až třinácti let vnímat body, přímky a prostor stejně jako lidé ze Západu.

S.F., 1.6.2011
Jeden z odhalených hrobů
Při záchranném archeologickém výzkumu na stavbě tunelu Blanka nalezeno raně středověké pohřebiště

Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při výstavbě tunelu Blanka v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem Praha a firmou Archaia trvá již od října roku 2008

S.F., 25.5.2011
 

Mnohojazyčnost na příkladu němčiny po angličtině – ve výzkumu a školní praxi

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 20.10.2011 do 21.10.2011
Místo konání:
Katedra německého jazyka a literatury PedF MU , Poříčí 9 603 00
Pořadatel:
Katedra německého jazyka a literatury (PedF MU)
Popis události:

Konference si vytyčila za cíl ukázat aktuální jazykově politickou a kurikulární situaci a její odraz ve výukové praxi v otázkách podpory a realizace konceptu mnohojazyčnosti se zvláštním zřetelem k učení a vyučování němčině jako druhému cizímu jazyku po angličtině. Jejím záměrem je rovněž snaha o vyvolání širší odborné diskuse k danému tématu v České republice. Na konferenci budou předneseny nejnovější výsledky výzkumů v oblasti učení se druhému cizímu jazyku v oboru němčina jako cizí jazyk, které nabízí podněty pro rozvoj úspěšné implementace konceptu mnohojazyčnosti do výuky cizích jazyků. Konference je pořádána v rámci řešení projektu GAP407/11/0321 Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině.

(S.F., 19.5.2011)
 

Réévaluations: canons littéraires, linguistiques, traductologiques, culturels

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 15.9.2011 do 18.9.2011
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
MU Brno, Univerzita Szeged, Univerzita Martin Luther de Halle-Wittenberg
Popis události:

Mezinárodní konference.
Dynamika kulturních, literárních, lingvistických a překladatelských procesů v sobě zahrnuje interakci mezi starým a novým, mezi tradicí a novou tvorbou, mezi vstřebáváním modelů (autorů, stylů, témat, přístupů, metod) a jejich negací. Pokud kánony tíhnou k neměnnosti či přímo k axiologické petrifikaci, skýtají vhodný prostor pro popírání normativnosti a zároveň slouží jako opěrný bod pro překonávání norem nebo se dobře hodí pro jejich překonávání formou hry. Potřeba přehodnotit minulost je nerozlučně spjata se snahami současné doby o hledání kořenů (v minulosti a tradici), které budou s to zaštítit budoucnost a které se budou lišit od toho, co je kanonicky uznáváno. Zkoumání faktorů, jež se podílí na těchto výběrech, zapojuje do hry nejen myšlení, ale i cit, estetiku, stejně jako noetický a ontologický rozměr jazyka, literatury a kultury.

(S.F., 19.5.2011)
 

Sociální procesy a osobnost 2011

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 14.9.2011 do 16.9.2011
Začátek:
14:00
Konec:
12:00
Místo konání:
Psychiatrická léčebna, Kroměříž
Pořadatel:
Psychologický ústav FF MU, Psychologický ústav AV ČR, Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislavě, Spoločenskovedný ústav SAV v Košicích
Popis události:

Mezinárodní konference je věnována současnému základnímu i aplikovanému výzkumu v oblasti psychologie osobnosti a sociální psychologie a také setkání kolegů z blízkých zemí s možností navázání užší spolupráce.

(S.F., 19.5.2011)
 

ČAPV 2011

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 5.9.2011 do 7.9.2011, uzávěrka 8.5.2011
Místo konání:
Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7 a Poříčí 31, Brno
Pořadatel:
Institut výzkumu školního vzdělávání (PedF MU)
Popis události:

19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Konference bude věnována problematice smíšené metodologie v pedagogickém výzkumu. Prezentována budou výzkumná a teoreticko-metodologická sdělení a příspěvky, které kombinují kvantitativní a kvalitativní přístupy a techniky sběru a analýzy dat při zkoumání otázek základních, aplikovaných a hraničních pedagogických disciplín. Vedle takto tematicky zaměřených příspěvků budou, jako tradičně, prezentovány i další výzkumné a teoreticko-metodologické studie. Výstupem z konference bude sborník příspěvků v elektronické podobě. Sborník bude zaslán k posouzení a zařazení do databáze ISI Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson/Reuters.

(S.F., 19.5.2011)
strana 18/448celkem 4476 položek